جعبه آتش نشانی

مزیت جعبه های آتش نشانی قابلیـت تغییـر در ابعـاد، طـرح و رنگ، جنس ورق، نـوع قفل و لوا قابلیـت ایجـاد و حـک لوگـو یا طراحی دلخواه با دستگاه سی ان سی

دسته بندی: جعبه آتش نشانی
برچسب :

ویژگی های ساختاری

  • انجــام تمــام مراحــل ورقکاری شــامل بــرش لیــزر، پانــچ و خــمکاری بوســیله دســتگاههای CNC کامــا مکانیــزه جهــت تضمیــن دقــت و کیفیــت
  • اســتفاده از ورق هــای فــوالدی نــورد ســرد بســیار مســتحکم و انــواع ورقهــای ضــد زنــگ )steel stainless ،)مخصــوص محیطهــای خورنــده
  • جوشــکاری توســط اپراتورهــای مجــرب جهت گرفتن  بالا بردن کیفیت اتصال جعبه و عدم نمایش جای جوش
  • ‍‍‍‍پوشــش رنــگ پــودری الکترواســتاتیک کــورهای بــا ضخامــت 80 الــی 100 میکـرون. شستشـوی چنـد مرحلـهای و زیرسـازی تخصصـی پیـش از رنـگ کاری جهت بالا بردن کیفیت رنگ آمیزی
  • طراحی  و تعبیه شاسی های  تقویتی  جهت افزایش طول عمر و اسـتحکام سـازهای جعبه و جلوگیری از افت کیفیت
  • قفــل مخصــوص آســان بازشــو )براســاس اســتاندارد( بــا آبــکاری چنــد مرحلــهای جهــت افزایــش مقاومــت در برابــر عوامــل محیطــی و زیبایــی
  • تعبیـه محل  ورودی شـیرآالت در دو طـرف جعبـه بـا امـکان جداشـدن آسـان جهت جلوگیری از برش جعبه
  • تعبیــه نــوار لاستیکی بــر روی قــاب اصلــی جهــت جلوگیــری از ضربــه و صـدا در هنـگام بـاز و بسـت درب جعبـه بازشو درب ۱۸۰ درجه مطابق با استاندارد ها